कार्यबिधी

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 आ.ब. २०८०/८१ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम View Download
2 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० View Download
3 स्थानीय तहमा कृषि स्नातक प्राविधिक परिचालन कार्यविधि २०८० View Download
4 IYM Proposal Final View Download
5 Seed Production, Supply and Management Directives 2078. बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ View Download
6 बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ View Download
7 उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ View Download