कार्यबिधी

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ View Download
2 अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली बर्ष २०२३ कार्यान्वयन कार्यविधि View Download
3 Seed Production, Supply and Management Directives 2078. बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ View Download
4 बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ View Download
5 उन्नत बीउमा कृषकहरुलाई अनुदान सहयोग कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७ View Download