प्रकाशन

क्र.सं. शिर्षक
1 Call for Article in Agronomy Journal of Nepal
2 बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण कार्यक्रम संचालन प्रक्रिया २०७७
3 धान दिवस मनाउने सम्बन्धमा सार्वजनिक गरिएकाे प्रेस विज्ञप्ति
4 धान दिवस मनाउने सम्बन्धी प्राेटाेकल
5 धान सम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यविधि
6 मकै उत्पादन् प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु
7 मकै उत्पादन् प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सूचना
8 मकै उत्पादन् प्रवर्द्धन कार्यक्रम संचालन प्रकृया 2076
9 धान उत्पादन प्रविधि
10 रैथाने बालीकाे जिल्लागत प्राेफायल २०७६
11 रैथाने तथा स्थानीय बाली तालिम स्रोत पु्स्तिका २०७६
12 कृषि प्रसार कार्यक्रमको नर्मस् २०७५
13 प्रांगारिक कृषि मिसन कार्यक्रम कार्यविधि २०७५
14 रैथाने बाली प्रवर्द्धन तथा संरक्षण कार्यविधि २०७५
15 धान राेपाइ विवरण २०७६।४।२१ सम्म
16 धान राेपाइ विवरण
17 धान राेपाइ विवरण
18 उखु सम्बन्धी गोष्ठीको प्रोसिडिङ्ग
19 Rice Science and Technology 2017
20 Rice Varietal Mapping
21 Mega Rice Special Fish Prod Program for Earth Quake Dists
22 मसिना तथा वासनादार धान
23 भट्मास उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम
24 कार्षविधि Community Seed Bank
25 कार्यविधि मुसुरो उत्पादन प्रवर्द्धन कार्यक्रम
26 कार्यविधि मध्यपहाडी बृहत्तर मकै उत्पादन कार्यक्रम
27 कार्यविधि अभियानमुखी मकै भट्मास उत्पादन कार्यक्रम
28 कार्यविधि बृहत्तर धान उत्पादन
29 कार्यविधि तेलहन तथा जुट बाली
30 List of Seed Producing Groups and Cooperatives in Nepal (Doc)
31 Report of Food Security Promotion Programme (PDF)
32 Seed Data of DISSPRO and CSPSP 2066-67 (PDF)